در این کارگاه با نحوه لینک شدن از صفحه وب به صورت مستقیم به بخش خاصی از اپلیکیشن آشنا می شوید. deep link یک لینک hypertext برای یک صفحه در وب سایت غیر از صفحه اصلی آن است.