در این مجموعه شما دستورالعمل ها را در کد و Interface Builder خواهید یافت تا تمرین های زیادی را با استفاده از طرح بندی های مختلف با استفاده از Auto Layout انجام دهید.