الگوی طراحی تزریق وابستگی یک مفهوم فانتزی برای یک مفهوم ساده است. شما به هیچ کتابخانه ای از فریمورک ها نیاز ندارید. شما فقط باید درک وابستگی و نحوه تزریق آن به اشیاء اپلیکیشن خود را فرا بگیرید. تزریق وابستگی باعث می شود که اشیاء شما به راحتی تست و نگهداری شوند.