در این کارگاه با نحوه بهبود مهارت های ارتباطی فنی، تمرین خواندن کد و یادگیری اصول بازبینی پروژه های دیگر دانشجویان آشنا می شوید.