ایجاد یک برنامه شغلی حیاتی است. در این دوره با نحوه ایجاد برنامه ریزی شغلی موثر برای رسیدن به اهداف شغلی آشنا می شوید. همچنین طراحی و پیاده سازی برنامه شغلی، ایجاد برنامه توسعه شخصی (PDP)، تعیین اهداف قابل دستیابی را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

  • چطور برنامه کاری خود را توسعه دهیم
  • معرفی دوره
  • برنامه ریزی شغلی چیست؟
  • برنامه ریزی شغلی خود را بسازید
  • یک برنامه توسعه شخصی ایجاد کنید
  • مربی
  • خلاصه