تقریبا هر بازار نرم افزاری معنی دار، جوامعی از کاربران همگرا را در اختیار خواهد داشت. به عنوان یک مدیر محصول، وظیفه ی یافتن آنها و یادگیری بیشتر در این زمینه به عهده شما است. در اینجا ما در مورد چگونگی پیدا کردن این جوامع از کاربران ، نه فقط از محصول شما، بلکه همچنین از رقبای شما نیز صحبت خواهیم کرد.

سرفصل:

  • انجام تحقیق بازار موثر و معنی دار