تعداد باگ ها خیلی بیشتر از crash ها و data corruption یا فساد داده ها است. در این دوره با انواع مختلف باگ ها، راهنمایی برای اجتناب از آنها و نحوه فرآیند توسعه آن، نحوه مقابله با باگ ها آشنا شوید.

سرفصل:

 • معرفی و بررسی دوره
 • باگ ها: منشا و راه حل آن
 • هزینه محصولات باگ دار
 • تعاریف و دسته بندی های باگ
 • رابط کاربری ناسازگار
 • انتظارات از دست رفته
 • عملکرد ضعیف
 • Crashes یا Data Corruption
 • باگ های فرآیند
 • مهلت کوتاه یا غیرممکن
 • اول کدنویسی بعد تفکر
 • درک اشتباه ملزومات
 • Dev Ignorance یا آموزش نامناسب
 • عدم تعهد به کیفیت
 • نتیجه