رئیس بد می تواند افراد را بدبخت کند! آنها سبب کشته شدن نوآوری، جلوگیری از رشد، افزایش هزینه ها و ایجاد بی ثباتی می شوند. افرادی که دارای حسن نیت هستند نیز می توانند حتی بدون اینکه متوجه شوند، تبدیل به کارفرمایان بدی شوند. کارفرمایان بزرگ با کارکنان روابط دارند و منابع رشد و ثبات برای افراد و شرکت ها هستند. مدرس این دوره کیم اسکات، سه اصل را برای نزدیک شدن به رابطه بین یک رئیس و تیم خود مشخص می کند.

سرفصل: