در این دوره با اعمال Bootstrap 4 برای طراحی و توسعه وب سایت مدرن، ایجاد صفحات مدرن و واکنش گرا، تمام قابلیت های اصلی Bootstrap 4 آشنا می شوید. بوت استرپ محبوب ترین چارچوب HTML، CSS و JS برای ایجاد اولین پروژه های موبایلی واکنش گرا در وب است.

سرفصل:

 • معرفی بوت استرپ ۴
 • راه اندازی محیط برنامه نویسی
 • الگو راه اندازی بوت استرپ
 • کانتینرهای طرح بندی بوت استرپ
 • معرفی شبکه
 • Jumbotron Bootstrap 4
 • حاشیه ها و Padding بوت استرپ
 • Bootstrap 4 Color Utilities
 • Bootstrap 4 Utilities
 • Bootstrap 4 Tables
 • Bootstrap Images Responsive
 • Bootstrap Buttons
 • Bootstrap 4 Forms
 • Button Grouping Radio و Checkboxes
 • Bootstrap 4 Alerts
 • Bootstrap 4 Badges
 • Bootstrap 4 Progressbar
 • Bootstrap Cards
 • Bootstrap List Group
 • NavBar Responsive Bootstrap
 • Nav List Bootstrap 4
 • Bootstrap 4 Carousel
 • Bootstrap 4 Modal