در این دوره با یک مبحث امنیتی دیگر در شبکه آشنا می شوید.

سرفصل:

  • IPv6 First Hop Security vSeminar
  • IPv6 First Hop Security – بخش ۱
  • IPv6 First Hop Security – بخش ۲
  • IPv6 First Hop Security – بخش ۳