در این دوره با ارتباط با تیم خود و تبدیل شدن به یک مدیر موفق در اولین زمان،  ۳۰ روز اول کاری، ایجاد اعتماد، جلسات کارآمد و افزایش قدرت، تعریف انتظارات عملکرد، سبک تصمیم گیری، افزایش اعتبار و غیره آشنا می شوید. این دوره واجد شرایط برای واحدهای توسعه حرفه ای (PDU) است.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تبدیل شدن به رهبر
 • استفاده از فایل های تمرین
 • اولین ماه کاری
 • تعریف انتظارات عملکرد
 • ارتباط با تیم
 • سبک تصمیم گیری
 • ایجاد اعتماد
 • عدالت و صداقت
 • افزایش اعتبار
 • ارتباط موثر
 • درک گزینه های ارتباطی
 • ایجاد جلسات
 • تعیین اینکه چه کسی باید در جلسه شرکت کند
 • و غیره