در این کارگاه با conditional statements در JavaScript آشنا می شوید.

در جاوا اسکریپت ما عبارت های شرطی زیر را داریم: استفاده از IF برای مشخص کردن یک بلوک از کد اجرا شده،  اگر یک شرط مشخص درست باشد. از ELSE برای مشخص کردن یک بلوک از کد اجرا شده، اگر شرایط مشابه نادرست باشد، استفاده می شود.