در این دوره با ایجاد، دستکاری و خروجی متغیرهای رشته در PHP آشنا شوید.

پی اچ پی بسیاری از توابع درونی را برای دستکاری رشته ها مانند محاسبه طول یک رشته، یافتن زیر رشته ها یا کاراکترها، جایگزینی بخشی از یک رشته با کاراکتر های مختلف، رشته جداگانه و بسیاری دیگر، فراهم می کند.