در این کارگاه تمرینی ما با رشته ها و اعداد در Swift کار خواهیم کرد و با دستکاری داده در سوئیفت آشنا خواهیم شد.