درک کامل تری از آرایه ها در جاوا را با تکمیل این تمرین بدست آورید.

یک آرایه یک شی container است که یک مقدار ثابت از مقادیر یک نوع را نگه می دارد.