رابط کاربری در WPF به عنوان یک درخت  عناصر ساخته شده است. عناصر فریمورک تک فرزندی یا کنترل ها، عناصر والدین و کنترلهایی که تنها یک کودکیهستند و پنل هایی که می توانند شامل چندین عنصر باشند وجود دارند. این دوره نحوه استفاده از پنل های اصلی مانند StackPanel و Grid را نشان می دهد و نقش attached properties را توضیح می دهد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • از Control تا Panel
 • StackPanel
 • UniformGrid
 • WrapPanel
 • Attached Properties
 • Canvas
 • DockPanel
 • Grid
 • VirtualizingStackPanel
 • Zindex
 • اقدامات پیش فرض
 • Nesting
 • خلاصه