(Language Understanding Intelligent Service (LUIS توسعه دهندگان را قادر می سازد تا برنامه هایی را ایجاد کنند که به فرمان های زبان طبیعی پاسخ دهند. همراه با QnA Maker، می توان آن را نیز برای ساختن ربات هایی که به صورت مکالمه ای و طبیعی با کاربران ارتباط برقرار می کنند، استفاده کرد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • استفاده از QnA Maker و LUIS
 • مدیریت سرویس
 • مفاهیم QnA Maker
 • تهیه و جمع آوری یک نمونه QnA Maker (نسخه ی نمایشی)
 • مفاهیم LUIS
 • Intents
 • Entities
 • Utterances
 • ویژگی ها
 • کار با LUIS
 •  The QnA Maker REST API
 • The LUIS Rest API
 • ادغام QnA Maker و LUIS
 • گام های بعدی