در مرکز فرآیند وب در Azure  دانش کاملی از Azure Web Jobs وجود دارد. در این دوره با نحوه ساخت، انتشار و مدیریت WebJobs، نحوه ایجاد و بسته بندی WebJobs با یک وب سایت و انتشار آن با سایت، ایجاد WebJobs مستقل و نحوه انتشار آن در Azure، استفاده از Azure WebJobs SDK و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Web Jobs
 • درک Web Jobs
 • ایجاد Web Jobs در پورتال
 • ترکیب Web Job با Web App
 • پیاده سازی منطق Web Job
 • انتشار Web Job
 • ایجاد Web Job مستقل
 • ایجاد Web Job
 • پیاده سازی و انتشار Web Job
 • به کارگیری WebJobs SDK
 • ایجاد و اجرای Web Job
 • کار با Bindings و Triggers