تیم های توسعه ای که به کنترل منبع توزیع شده با Git منتقل می شوند اغلب هنگام اصلاح اولیه ابزار اصطکاک را تجربه می کنند. اغلب علت اصلی مربوط به مسئله ای در باب فرهنگ و شیوه هایی است که مغایر با یادگیری فنی است. در این دوره با استراتژی های همکاری برای تیم ها با استفاده از Git، ابزارها و تکنیک ها، بهترین شیوه ها و راهنمایی ها برای جلوگیری از مشکلات رایج و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • استفاده از Git
  • شناسایی کنوانسیون تیم و بهترین شیوه های Git
  • اجتناب از مشکلات رایج
  • همکاری با سیستم عامل های راه دور
  • پیاده سازی Git worklow و استراتژی های انشعاب
  • ساخت یک خط لوله یکپارچه مداوم
  • ساخت یک بنیاد DevOps
  • و غیره