Computer Vision API یکی از API های موجود در سرویس های Cognitive Services مایکروسافت است و می تواند اشیا را در عکس ها، توضیحات عکس ها، استخراج متن از تصاویر و موارد دیگر تشخیص دهد. با پشتیبانیاز یادگیری ماشینی، یاد بگیرید چگونه از آن برای ساخت برنامه های هوشمند استفاده کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم  Computer Vision
 • استفاده از Computer Vision API
 • مدیریت سرویس
 • گرفتن  Computer Vision API Key
 • تگ کردن و آنالیز عکس
 • تگ کردن و آنالیز ویدئو
 • ویژگی های اضافی
 • مفاهیم OCR
 • متن دست نوشته
 • مراحل بعدی