دستورالعمل ها به شما اجازه می دهد که عملکرد عناصر موجود HTML DOM را تقویت کنید، رفتارهای خود را ایجاد کنید، یا حتی نشانه های جدید و کنترل های سفارشی ایجاد کنید. در این دوره با ادغام و سفارشی کردن این دستورالعمل ها را در برنامه های وب آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تعریف دستورالعمل ها
  • دستورالعمل های فرم
  • دستورالعمل ها ورود
  • دستورالعمل های انتخاب
  • دستورالعمل های ساخت
  • دستورالعمل های ایجاد محتوا
  • دستورالعمل های تکرار
  • دستورالعمل های رویداد
  • دستورالعمل های دیگر