این دوره شامل ۱۰ فیلم است که بیش از ۶۰ دقیقه آموزش را در دو موضوع اصلی امتحان ارائه می دهد: OSI Model و IP Addressing. شش فیلم اول شامل مقدمه ای بر OSI Model و هفت لایه مدل است. چهار فیلم آخر، بازبینی سیستم شماره گذاری باینری، بررسی زیربنایی اولیه و پیشرفته و مقدمه ای بر IPv6 را ارائه می دهد.

سرفصل:

  • معرفی OSI Mode
  • لایه ۱ – لایه فیزیکی
  • لایه ۲ – لایه پیوند داده
  • لایه ۳ – لایه شبکه
  • لایه ۴ – لایه حمل و نقل
  • لایه ۵-۷ لایه های بالا
  • IP Addressing – بخش ۱ – شماره گذاری باینری
  • IP Addressing – بخش ۲ – بررسی Subnetting اولیه
  • IP Addressing – بخش ۳ – بررسی Subnetting پیشرفته
  • IP Addressing – بخش ۴ – معرفی IPv6