در این دوره به آموزش نحوه ی تجزیه و تحلیل درستی و هم ترازی فرایندهای تولید با استفاده از ابزارهای آماری خواهیم پرداخت. مربی Curt Frye، سه نوع نمودار شامل: نمودار P، نمودار C و X-bar R را توضیح می دهد که برای خلاصه کردن رایج ترین معیارهای فرآیند از جمله: نسبت خروجی معیوب، تعداد نقص ها و تغییرپذیری خروجی های فرایند، به کار می روند. او همچنین روش انجام تجزیه و تحلیل، ترسیم داده و تفسیر نتایج هر متد را نشان داده و نحوه ی بررسی فرآیندها را از دیدگاه مشتری با استفاده از تجزیه و تحلیل قابلیت فرآیند توضیح می دهد. مهارت های مطرح شده در دوره ی حاضر می تواند به تحلیل گران کسب و کار و کارکنان پشتیبانی که به تهیه اسناد می پردازند و همچنین مدیران ارشد و مدیران اجرایی  که ممکن است زمینه ی اطلاعات آماری نداشته باشند، کمک کند تا فرایندهای سازمان و خروجی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

سرفصل ها:

 • انجام تجزیه و تحلیل آماری
 • تجزیه و تحلیل با نمودار P
 • ایجاد یک نمودار P اصلاح شده
 • تجزیه و تحلیل نقص ها با نمودار C
 • تجزیه و تحلیل متغیرها با نمودار X-bar R
 • انجام تجزیه و تحلیل قابلیت فرایند
 • انجام تجزیه و تحلیل آماری
 • کنترل فرآیند آماری
 • توزیع نرمال
 • محاسبه میانگین و انحرافات استاندارد
 • تجزیه و تحلیل خروجی معیوب با استفاده از نمودارهای P
 • زمان استفاده از یک نمودار P
 • محاسبه میانگین و انحراف معیار داده های نسبت
 • ترسیم و تفسیر داده آزمایشی با استفاده از نمودار P
 • تجزیه و تحلیل متغیرها با استفاده از نمودارهای X-Bar R
 • زمان استفاده از نمودار X-bar R
 • محاسبه میانگین ها و محدوده های نمودار X-bar R
 • تفسیر داده ی محاسباتی با استفاده از نمودار X-bar R
 • انجام تجزیه و تحلیل قابلیت فرآیند
 • تجزیه و تحلیل قابلیت فرآیند
 • محاسبه ی نسبت قابلیت فرآیند
 • محاسبه ی شاخص قابلیت فرایند
 • نتیجه