در این دوره با jQuery AJAX و JSON، آشنایی با jQuery، معرفی AJAX و نحوه استفاده از آن برای دریافت داده JSON، اتصال به YouTube Developer API و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی  jQuery AJAX
 • استفاده از AJAX و دریافت داده JSON
 • راه اندازی Developer و محیط
 • راه اندازی اپلیکیشن وب
 • YouTube Developer Key
 • jQuery AJAX
 • Loop each Returned Video
 • استفاده از JSON feed data
 • خروجی گرفتن نتایج از API
 • سفارش سازی نتایج با API
 • Tweaks و به روزرسانی ها
 • سفارش سازی Code jQuery