هسته +Cloud پیکربندی و استقرار است. در این دوره با استقرار اولیه راه حل های مجازی سازی/cloud، سیستم و طرح مورد نیاز برای توسعه و اجرای تست یک برنامه و ارزیابی عناصر شبکه مجازی، همراه با استفاده مورد نیاز خود در یک سناریو، دانش CPU و اندازه حافظه همراه با فن آوری های ذخیره سازی و ارزیابی، حجم کار و مهاجرت زیرساخت سرویس آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اجرای طرح استقرار
 • طرح استقرار چیست؟
 • مجازی سازی و معماری ابر
 • طراحی سیستم ها
 • مجازی سازی چیست؟
 • کاراکترهای Cloud
 • مدل های استقرار ابر
 • مدل های سرویس ابر
 • کامپوننت های ابر
 • ارزیابی راه حل
 • مجازی سازی هسته منابع محاسبه – CPU
 • عملکرد اندازه گیری ذخیره سازی
 • انواع و پروتکل های رابط ذخیره سازی
 • فن آوری های کاهش داده
 • مفاهیم امنیت ذخیره سازی
 • تحلیل مورد نیاز شبکه مجازی
 • مدل های شبکه سازی
 • کامپوننت های تست شده
 • محیط های تست
 • تکنیک های تست
 • تست عملکرد
 • اندازه راه حل
 • انواع مهاجرت
 • مدیریت هویت
 • و غیره