در این دوره با متغیرها، mixins، توابع، placeholders، توابع پیشرفته، directives و بهترین شیوه ها برای نوشتن Sass آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی Sassmeister
 • مبانی Sass
 • Sass Style
 • Listing Consistency
 • Manifests
 • Sass Line Comments
 • اشکال زدایی
 • متغیرها و Arguments در Mixins و توابع
 • متغیرها و دامنه
 • Nesting
 • Mixins پیشرفته
 • و غیره