پروتکل تفکیک آدرس (ARP) تقریبا برای تمام ارتباطات LAN اساسی است. درک عمیق از ARP برای پشتیبانی از ارتباطات شبکه، رفع مشکلات مربوط به قابلیت همکاری و بهبود کارایی شبکه ها ضروری است. علاوه بر این، بسیار مهم است که شما طبیعت خود را درک کنید تا بتوانید تهدیدات مربوط به سایبر را کاهش داده و از آنها جلوگیری کنید. در این دوره با ARP، شناسایی  پیام های ARP، مشکلات مربوط به ARP، بررسی جزئیات تغییرات عمده ARP، نحوه اعمال آنها در ارتباطات شبکه، بهترین شیوه ها و رویه هایی را که می توانید برای حملات مبتنی بر LAN ARP اعمال کنید آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی پروتکل تفکیک آدرس
 • مبانی ARP
 • نسخه نمایشی مبانی ARP
 • Windows و ARP
 • Ubuntu Linux و ARP
 • مبانی Cisco Router ARP
 • InARP و RARP
 • HSRP Failover
 • ARP Duplicate IP Detection
 • Proxy ARP
 • مشکلات Static ARP
 • مشکلات Proxy ARP
 • رفع خطرات امنیتی مربوط به ARP
 • ARP و امنیت
 • و غیره