بعد از انقلاب  C++11، چندین ویژگی دیگر به استانداردهای C++14 و C++17 اضافه شد. با فرض داشتن دانش درباره C++11،این دوره این ویژگی ها را توصیف می کند. در این دوره با ویژگی هایی مانند digit separators (تفکیک کننده عددی)، لامبدای پلیمورفیک، توابع relaxed constexpr، پیشرفت های کتابخانه سی پلاس پلاس، پسوند جدید تعریف شده استاندارد برای کتابخانه Chrono، ویژگی های C++17 از جمله “nested namespaces،  “constexpr if و اتصال های ساخت یافته و غیره آشنا می شوید. این ویژگی ها با استفاده از هر دو اسلایدها و با نسخه آزمایشی ++C مشخص می شود، از جمله نمایش برخی از اشکالات ظریف و نحوه رفع آنها.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Digit Separators
 • حروف باینری
 • Automatic Return Type Deduction
 • پیشرفت های گوناگون در C++11
 • توابع Relaxed constexpr
 • قالب های متغیر
 • نسخه ی نمایشی: قالب های متغیر اختصاصی
 • پیشرفت های کتابخانه استاندارد
 • Raw Pointer چیست؟
 • درخواست حافظه: Stack در مقابل Heap
 • Smart Pointers ،unique_ptr و make_unique
 • حروف تعریف شده استاندارد و کتابخانه Chrono
 • عناصر Fetching و Tuples با Type
 • Lambdas
 • Lambda چیست؟
 • Generic Lambdas
 • Init-captures در لامبدا
 • پیشرفت های کاربردی C++17
 • نوشتن کد کمتر با Nested Namespaces
 • اعلامیه های متغیر در if و switch Statements
 • ارزیابی زمان کامپایل با if constexpr
 • نوشتن کد واضح تر با اتصال های ساخت یافته
 • خلاصه