افزایش اهمیت داده در سال های اخر منجر به ایجاد فیلدی به نام علم داده شد. اگر به دنبال حرفهای در این فیلد می باشید باید با ابزارهای آن آشنا شوید. در این دوره با ابزارهای شناخته شده علم داده در زمینه رایانش ابری، ذخیره سازی فایل توزیع شده، پردازش توزیع شده و یادگیری ماشینی، بررسی Proxmox، Hadoop، Spark و Weka، نصب و استفاده از هر ابزار در گردش کار علم داده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چه ابزارهایی از علم داده را باید بدانید؟
 • معرفی علم داده
 • مهارت های اصلی
 • فعال کردن فناوری ها
 • رایانش ابری
 • رایانش ابری و مجازی سازی
 • تایپ های کلود
 • ارائه دهندگان راه حل
 • ابر خصوصی با Proxmox
 • Proxmox: دیسک نصب bootable
 • Proxmox: نصب
 • Proxmox: مدیریت ماشین های مجازی
 • Proxmox: ایجاد و پیکربندی ماشین های مجازی
 • سیستم های توزیع شده
 • سیستم های توزیع شده و پردازش توزیع شده
 • Hadoop: آماده سازی
 • Hadoop: نصب
 • Hadoop: MapReduce
 • پردازش توزیع شده
 • پردازش توزیع شده با MapReduce
 • پردازش توزیع شده با Spark
 • معماری و ویژگی های Spark
 • Spark : نصب
 • Spark: Spark shell
 • Spark: pyspark
 • Spark : اپلیکیشن
 • یادگیری ماشینی
 • تایپ های یادگیری ماشینی
 • Weka – نصب
 • Weka: GUI
 • Weka: آموزش و تست
 • Weka: خوشه بندی
 • مطالعه موردی
 • Hadoop cluster: نصب
 • Hadoop cluster: عملیات
 • Spark ،YARN و Hadoop
 • نتیجه
 • مراحل بعدی