نرمال سازی یا Normalization یک تکنیک بسیار قدرتمند در طراحی داده ها است. یاد بگیرید چگونه یک مدل داده منطقی راطه ای با استفاده از نرمال سازی ایجاد کنید. این دوره سطوح استاندارد Normalization مانند فرم نرمال اول (۱NF)، فرم نرمال دوم (۲NF) و فرم نرمال سوم (۳NF) را پوشش می دهد. همچنین سطوج پیشرفته تری از Normalization مانند فرم نرمال Boyce Codd یا BCNF، فرم نرمال چهارم (۴NF) و فرم نرمال پنجم (۵NF) را آموزش می دهد.

سرفصل:

  • Normalization در مدل سازی داده