تمام مشکلات عملکرد به حافظه بر می گردد. در این دوره با معرفی NET garbage collector.، نحوه کارکرد و نحوه نظارت آن در سیستم های تولید،  الگوریتم های Mark، Sweep و Compact آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی و مبانی
  • Mark، Sweep و Compact
  • Generations
  •  Large Object Heap
  • GC Heap Types
  • شمارشگر عملکرد دات نت
  • Garbage Collector