اگر از مقدار تقاضا های کاری که هر هفته یا حتی هر روز دریافت می کنید، دست پاچه شده اید و با حجم کاری خود و حجم کاری کل تیم یا سازمان در چالش هستید، زمان آن فرا رسده تا از رویکرد دیگری استفاده کنید. در این دوره با مهارت ها، رویکردها، ابزارها و تکنیک های مهارت های مدیریت کار و درخواست، تعریف مدیریت درخواست، دلایل اهمیت آن در هر سازمان، مزایای داشتن رویکرد و فرآیند مدیریت درخواست، تمایز انتقادی بین تقاضا و کار را در ارتباط با سه نوع کار محتاطانه: عملیات، پروژه ها و ابتکارات، ایجاد backlogs، طراحی ساخنارهای مدیریت پروژه/برنامه/نمونه کار، مدل سازی تیم ها برای پشتیبانی از انواع فرآیندهای تقاضا و کار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اهداف دوره
 • تقاضا و کار
 • اصول مدیریت تقاضا را بررسی کنید
 • تقاضا چیست؟
 • درک انواع تقاضا
 • سطح تلاش (LOE)
 • تأثیرگذار
 • پیش بینی
 • شناسایی منابع تقاضا
 • PMO Deconstructed
 • ساخت فرآیند مدیریت تقاضای
 • مدیریت تقاضای عملیات
 • مدیریت تقاضای پروژه
 • ساخت فرایند مدیریت عملیات
 • سازماندهی عملیات
 • ساخت فرایند مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه سنتی
 • گروه های فرآیند Agile/Scrum
 • فرآیندهای دفتر مدیریت نمونه کارها
 • طراحی نمونه کارها
 • و غیره