مشارکت و همکاری عالی و ارتباطات، عوامل کلیدی هستند که به تیم های پروژه کمک می کند تا به نتایج موفقیت آمیز دست یابند. این موضوعبهخصوصدر هنگامی که اعضای تیم باید در پیچیدگی هایب یشتر موجود در محیط های چندفرهنگی و دو راز نظر فیزیکی،تعامل داشته باشند، صدق می کند. با فهمیدن اینکه مردم در فرهنگ های مختلف، مطالب را بطور متفاوتی درک می کنند، شما می توانید همکاری و ارتباطات خود را درتیم بین المللی خود افزایش داده و شانس خود را برای دستیابی به نتایج مثبت در پروژه،افزایش دهید.در این دوره آموزشی، مدرس تکنیک های را به اشتراک می گذارد که می تواند به مدیران پروژه کمک کند تا به طور موثر پروژه ها را در محیط هایی که اعضای تیم دارای فرهنگ و زبان متفاوتی بوده، و از هم دورند را،مدیریت کنند. همچنین می آموزید چطور در موقعیت های جهانی با تامین کنندگان و مشتریان بهترین ارتباط را داشته باشید. متوجه می شوید چطور قدرت فاصله می تواند بر تصمیم گیری و اجرا تاثیر گذارد و اینکه چطور روابط اعتماد را در بین افرادی که در فاصله دور از هم کار می کنند بر قرار کنید و موارد بیشتر دیگر.

مباحث دوره:

 • ارزیابی مشارکت و هماهنگی
 • ما به عنوان رهبر چه کار هایی انجام می دهیم؟
 • ایجاد مهارت های لازم برای مشارکت و هماهنگی
 • اجتناب از خیال پردازی و توهم
 • مراحل ارتباط موثر با تامین کنندگان
 • مراحل ارتباط موثر با تامین مشتریان
 • مانع های جدید برای نظم وترتیب
 • توجه به جدا سازی فیزیکی
 • اصلاح وابستگی ها
 • در نظر گرفتن منطقه زمانی
 • برنامه ریزی اجتماعی و ارزش ها
 • تفاوت بین فرهنگ بازمینه بالا (با سابقه) و فرهنگ با زمینه پایین
 • فاصله ازمرکز قدرت
 • فرهنگ تک بعدی در مقابل فرهنگ چندبعدی
 • زبان های رایج
 • ترجمه ها
 • ترسیم ها و مشخصات