استفاده از مدیریت ریسک و چارچوب های کنترل باید به سازمان کمک کند تا از وقوع حوادث جلوگیری کند یا بکاهد، اما علیرغم همه اینها، وقتی یک چیزی اشتباه می شود، متخصص امنیت اطلاعات باید آماده باشد. در این دوره با  رسیدگی به حادثه با مهارت ها و تخصص، آمادگی برای مدیریت حادثه جهت  شناسایی، تصحیح و بازیابی از حوادث، انجام تحقیقات، یادگیری از تحقیقات و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • اصول تحقیقات
  • درک تحقیقات
  • زنجیره محتوا Custody
  • معرفی مدیریت حادثه
  • فرآیند مدیریت حادثه