مدیریت تیمی از افراد،درمحل کار نیازمند یادگیری مداوم برای مدیران ورهبران تیم می باشد. دراین دوره آموزشی می آموزیدچگونه بهترین عملکرد را درتیم خودداشته باشید. مدرس در  این دوره توضیح می دهد که چگونه میتوان اهداف مشترک را ایجاد کرده و وظایف کاری را به اعظای تیم واگذار کرد، عملکرد و بازدهی تیم را مدیریت کرد،وتوسعه هرعضو تیم را با ارائه بازخورد وآموزش رشد داد. مدرس همچنین به چالش ها وانواع مختلف روش های مدیریت تیم ها مانند: روش مجاری، جهانی اشاره می کند. همچنین در این دوره نحوه مدیریت رفتارهای دشوار و ناکارآمد را یاد می گیرید.

مباحث دوره:

 • مدیریت یک تیم
 • استفاده مدیران از نمودار تصمیم گیری
 • شفافسازی .رفعابهام تجربیات اعضای تیم
 • تنظیم اهداف تیم
 • واگذاری مسئولیتهای تیم
 • مدیریت عملکرد ضعیف تیم
 • مدیران در تیم ایجاد انگیزه می کنند
 • مدیریت در میان چرخه توسعه تیم
 • اجتناب از اشتباهات رایج مدیریتی
 • بازگشت از موانع
 • تجلیل کردن از تیم
 • ایجاد رابطه در بین اعضای تیم
 • مدیریت توسعه هر شخص در تیم های خودشان
 • دریافت و دادن بازخورد
 • مدیر به عنوان یک، مربی، مشاور و حامی
 • مدیریت اولویت سلامتی
 • توصیه ها و الگو های مدیریتی تیم ها
 • ایجاد فرهنگ یادگیری در تیم
 • مدیران به عنوان کار آفرینان
 • برقراری ارتباط با تیم کاری خود
 • گفتگو با تیم کاری خود
 • مدیریت انواع مختلف تیم ها
 • مدیریت تیم های بین المللی
 • مدیریت تیمهای مختلف
 • مدیریت تیم های مختلف از نظر فرهنگی
 • مدیریت تیم ها
 • مدیریت خصوصیات و اخلاق های شخصی مشکل در تیم خود