تکمیل موفقیت آمیز برنامه شامل تحویل برنامه تا ضمانت سازمان می شود. شما همچنین باید اطمینان حاصل کنید که سازمان آماده است تا برنامه را در آینده نیز پشتیبانی و حفظ کند. در این دوره با دانش اولیه موفقیت انتقال برنامه خود به سازمان حمایت کننده را فرا خواهید گرفت. در ابتدا  شما یاد خواهید گرفت چگونه واریانس وتفاوت بین آنچه برنامه شما تولید کرده و آنچه که سهامداران از شما انتظار دارند را شناسایی کنید. سپس، نحوه توسعه یک پلن برای انتقال مدیریت پرونده های برنامه خود به سازمان حمایت کننده را آموزش می بینید. در نهایت، نحوه اطمینان حاصل کردن از استمرار بهره وری از مزایای برنامه پس از تحویل را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تحلیل نتایج برنامه
 • آماده سازی سازمان برای تحویل برنامه
 • آماده سازی گزارش عملکرد برنامه
 • بررسی برنامه خود با هیئت مدیره برنامه
 • انتقال پشتیبانی از برنامه تحویل داده شده
 • آماده سازی سازمان برای انتقال برنامه
 • ایجاد یک برنامه انتقال برای برنامه
 • نگه داشتن انتقال در مسیر درست
 • کمک به سازمان برای حفظ مزایای برنامه
 • مدیریت تغییرات معرفی شده توسط برنامه
 • پاسخ به درخواست مشتری پس از تحویل
 • و غیره