Vagrant یک ابزار خودکارسازی برای ایجاد محیط های توسعه و ساده سازی گردش کار است که مدت زمان راه اندازی را کاهش می دهد و مجازی سازی پیکربندی ها را برای پروژه های مختلف فراهم می سازد. در این دوره با مبانی Vagrant، مزایای آن، نحوه کارکرد آن، فرمان های رایج CLI، راه اندازی ماشین های مجازی برای ارائه Vagrantfiles، در مورد فراهم آوری (provisioning) از طریق Shell، Puppet، Ansible و Salt و همچنین KVM، EC-2 و VMware آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مزایای Vagrant
 • نحوه کارکرد Vagrant
 • شروع کار
 • راه اندازی VirtualBox
 • راه اندازی Vagrant
 • فرمان های رایج CLI
 • راه اندازی یک VM
 • مقایسه با مراحل دستی
 • Vagrantfile
 • مبانی Vagrantfile
 • Vagrantfile Provisioning
 • شبکه سازی
 • شبکه سازی پورت های Forwarded
 • شبکه سازی هاست
 • Networking Bridged
 • پوشه های سینک شده
 • پوشه های سینک شده پیش فرض
 • پوشه های سینک شده NFS
 • BoxesCustom Boxes
 • Multiple VMsMultiple VMs
 • Vagrant Provisioners
 • Shell Provisioning
 • اسکریپت نویسی شل
 • مثال Shell Provisioning
 • Puppet Provisioning
 • بررسی Puppet
 • مثال Puppet
 • Ansible Provisioning
 • بررسی Ansible
 • مثال Ansible
 • Salt Provisioning
 • بررسی Salt
 • Salt + Vagrant Specifics
 • مثال Salt
 • ارائه دهندگان مجازی سازی متناوب
 • KVM
 • نصب KVM
 • مثال KVM
 • مبانی EC-2EC-2
 • مشکلات رایج EC-3EC-2
 • VMware FusionVMWare Fusion