گواهینامه +CySA  نشان می دهد شما نحوه جلوگیری، تشخیص و مبارزه تهدیدهای امنیتی سایبری مدرن را می دانید. در این دوره با هر بخش از امتحان این گواهینامه،  شغل های مختلف در امنیت فناوری اطلاعات و مزایای صدور گواهینامه +CySA، آمادگی برای آزمون و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بررسی دامنه های +CySA
 • مشاغل در امنیت اطلاعات
 • ارزش گواهینامه
 • بررسی دامنه های +CySA
 • مدیریت تهدید
 • مدیریت آسیب پذیری
 • پاسخ حادثه سایبری
 • معماری امنیت و مجموعه ابزار
 • در داخل آزمون +CySA
 • امتحان +CySA
 • محیط آزمون +CySA
 • انواع سوالات آزمون +CySA
 • قبولی در امتحان +CySA
 • آماده شدن برای آزمون +CySA
 • بررسی دوره های +CySA
 • منابع تحصیلی
 • نکات آزمون
 • تست های تمرینی
 • نتیجه
 • الزامات آموزش مداوم
 • مراحل بعدی