یاد بگیرید چگونه کسب و کار کوچک خود را به فروش برسانید. در این دوره با فاکتورهای زمان مناسب برای فروش، بازاریابی کسب و کار، پیدا کردن خریداران، انتخاب خریدار صحیح، نحوه ایجاد یک استراتژی و تصمیم گیری در مورد فروش کسب و کارتان، مفاد قانونی و مالیاتی فروش کسب و کار و غیره آشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • آماده سازی برای فروش
 • تعیین ارزش یک کسب و کار کوچک
 • قرار دادن خریداران برای کسب و کارهای کوچک
 • ایجاد یک استراتژی فروش
 • رسیدگی به مفاد قانونی و مالیاتی
 • آماده سازی امور مالی
 • تکمیل قرارداد

سرفصل:

 • معرفی
 • زمان مناسب برای فروش
 • آماده سازی برای فروش
 • بازاریابی کسب و کار
 • تعیین ارزش کسب و کار شما
 • پیدا کردن یک خریدار
 • انتخاب خریدار مناسب
 • فروش یک کسب و کار
 • ایجاد یک استراتژی خروج
 • ایجاد تیم تراکنش
 • درک مفاهیم قانونی و مالیاتی
 • آماده سازی امور مالی خود و انجام کارهای دشوار
 • نهایی سازی قرارداد
 • پایان خوب
 • مثال
 • نائومی: داستان فروش