در این دوره با استفاده از Azure AD برای ایجاد یک هویت بسیار امن، مفاهیم کلیدی احراز هویت ابر و مبانی Azure AD، فن آوری های کلیدی برای کمک به طراحی رویکرد مدیریت هویت کلاس یک، از جمله گروه ها، نقش ها و دسترسی مشروط و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی هویت
 • هویت چیست؟
 • احراز هویت در مقابل تایید هویت
 • اهمیت نقش ها
 • JIT، JEA و RBAC
 • Azure AD
 • سرویس های دامنه اکتیو دایرکتوری
 • احراز هویت در Public Cloud
 • Azure AD Tenants
 • Azure AD SKUs
 • ادغام با ERPS
 • گروه ها در Azure AD
 • دسترسی مشروط
 • مدیریت هویت
 • و غیره