در این دوره با معرفی DevOps، پیاده سازی گردش کار Docker، تاثیر Docker بر فرآیند DevOps، ایجاد کانتینرهای ساده، استفاده از docker-compose، اجرای اپلیکیشن های multi-container و غیره آشنا می شوید. Docker یک ابزار کانتینر منبع باز است که باعث ساده تر شدن تحویل محصول و کاهش زمان لازم می شود.

سرفصل:

 • نصب و راه اندازی
 • تصاویر و کانتینرها
 • چگونه Docker یک گردش کار DevOps را بهبود می بخشد
 • دستورالعمل Docker Terminal
 • Dockerfile Syntax
 • ایجاد تصاویر
 • اجرای کانتینرها از تصاویر
 • نسخه برداری تصاویر و Docker Hub
 • استقرار Docker Image در Docker Hub
 • مدیریت کانتینر اپلیکیشن
 • Docker – Compose Tool
 • راه اندازی Multi Container Application
 • استفاده از Docker Compose
 • مدیریت کانتینر های متعدد و بسته نرم افزاری توزیع شده
 • شبکه سازی با Docker Compose
 • Orchestration و تحویل
 • مرور کلی درس
 • بررسی Docker Swarm
 • استفاده از Docker برای ایجاد یک Swarm
 • مدیریت سرویس ها و اپلیکیشن در Swarm