ما اغلب به طور غیرمنتظره در شرایط های محتلف حرفه ای و اجتماعی به سخنرانی فی البداهه می پردازیم. این لحظات به ما فرصتی برای فروش یک ایده، تأثیر بر یک همکار و ایجاد یک احساس فراموش نشدنی ارائه می دهند. به جای اینکه امیدوار باشید که خوب عمل کنید، این دوره کوتاه را ببینید تا برخی از تکنیک ها و ایده ها را در این زمینه در جیب خود داشته باشید. در این دوره با اهمیت  سخنرانی فی البداهه در حرفه، نحوه استفاده از عناصر  ساختاری کلیدی برای ایجاد یک بیانیه قوی و بی نظیر، اقدامات لازم برای زمانیکه تایم آماده  شدن ندارید، مدیریت موقعیت های خاص مثلا زمانی که دهن شما خالی است یا درگیر یک سوال فنی است آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اهمیت سخنرانی فی البداهه
 • سخنرانی فی البداهه در متن
 • چرا این مهارت در کار بسیار مهم است
 • مثال های سخنرانی فی البداهه
 • افزایش مهارت در سخنرانی فی البداهه
 • چگونه آماده شویم
 • هنگامی که شما هیچ وقت آمادگی ندارید
 • مثالهای تمرین
 • نکات
 • شرایط ویژه
 • نتیجه
 • مراحل بعدی