میکروسرویس ها یک رویکرد جدید و محبوب برای ایجاد اپلیکیشن های قابل نگهداری، مقیاس پذیر و مبتنی بر ابر هستند. AWS پلتفرم مناسب برای میزبانی Microservices است. این دوره به شما نشان می دهد چگونه اپلیکیشن های مبتنی بر Microservices را در AWS ایجاد کنید. همچنین با محدودیت ها و چالش های استقرارهای یکپارچه سنتی، انتخاب بهترین ابزار برای هر کار، اعمال ابزارهای AWS را برای ایجاد و استقرار اپلیکیشن های مبتنی بر Microservices و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معماری Microservices چیست؟
 • بازبینی دوره
 • مفاهیم Microservice
 • مزایای Microservices
 • عناصر طراحی کلیدی برای Microservice
 • گزینه AWS برای Microservices
 • درک AWS EC2 و ELB
 • غیرمتمرکز سازی آپشن های داده AWS
 • AWS Elastic Beanstalk
 • کار با AWS Lambda
 • AWS API Gateway
 • AWS Route 53
 • نظارت بر Microservices
 • مدیریت استقرارها
 • بررسی استقرارهای Blue Green
 • استفاده از Elastic Load Balancer برای استقرارهای Blue Green
 • استفاده از Elastic Beanstalk برای استقرارهای Blue Green
 • مدیریت ادغام مداوم در AWS
 • شروع کار با ادغام مداوم
 • استفاده از AWS CodeCommit
 • پیاده سازی AWS CodeBuild
 • استفاده از CodePipline AWS
 • خط لوله ادغام مداوم کامل
 • کانتینر ها و  Microservice
 • کار با کانتینر ها
 • استفاده از Orchestration
 • بررسی Kubernetes
 • استفاده از سرویس کانتینر AWS Elastic