مفاهیمی مانند پشته ها، صف ها در ساختمان های داده، بطور مکرر در مصاحبه های شغلی تخصصی مورد پرسش قرار می گیرند، اگر چه بسیاری از داوطلبان ممکن است هرگز در برنامه نویسی روزانه خود با ساختمان های داده روبرو نشوند، ولی نشان دادن تسلط خود بر این مفاهیم می تواند مصاحبه شغلی بعدی شما را متحول کرده و همچنین جعبه ابزار برنامه نویسی شما را کامل تر کند. در این دوره آموزشی مدرس دوره نحوه استفاده از برنامه پایتون برای ایجاد سه نوع از ساختمان های داده مهم یعنی پشته ها، صف ها و صف های دو طرفه را آموزش می دهد. اواین ساختمان های داده را مقایسه کرده و نحوه پیاده سازی آنها در برنامه پایتون را به روش شئ گرا نشان می دهد. همچنین در این دوره می آموزید که چطور یک کلاس را تعریف کرده و از متدهای درونی و توکار پایتون برای نمایش عملیاتی مانند حذف یک عنصر از ابتدای صف (dequeue)، حذف یک عنصر از انتهای صف (enqueue)، برداشتن اطلاعات از پشته(pop)، اضافه کردن مقدار به پشته(Push)، و خواندن از حافظه(peek) استفاده کنید. پرسش های چالشی موجود در هر درس از این دوره آموزشی به یادگیری مهارت جدید شما کمک کرده و شما را برای مصاحبه بعدی آماده می کند.

مباحث دوره:

 • مفاهیم پایه ساختمان های داده در پایتون
 • انواع داده های انتزاعی و ساختمان های داده
 • انواع داده های انتزاعی
 • ساختمان های داده
 • پشته
 • پشته به عنوان یک داده انتزاعی خطی
 • ایجاد کلاس پشته و متدهای ان
 • متد push()
 • متد peek()
 • متد size()
 • متد is_empty()
 • پرسش چالشی: نمادهای متوازن
 • بررسی راه حل نمادهای متوازن
 • راه حل نمادهای متوازن در برنامه
 • صف
 • صف ها به عنوان داده های انتزاعی خطی
 • ایجادکلاس صف و متدهای آن
 • متدenqueuer()
 • متدdequeuer()
 • متدpeek()
 • متد size() و متدis_empty
 • پرسشچالشی: چاپ صف
 • بررسی راه حل چاپ صف
 • راه حل چاپ صف در برنامه
 • صف دوگانه
 • صف دوگانه بهعنوان یک داده انتزاعی خطی
 • ایجادکلاس صف دوگانه و متدها
 • متدadd_rear()ومتدadd_front()
 • متدremove_rear()ومتدremove_front()
 • متدpeek_rear()ومتدpeek_front()
 • متد size() و متد is_empty
 • پرسش چالشی:Palindrome checker
 • بررسی راهکارPalindrome checker
 • راهکارPalindrome checker در برنامه