شما می توانید از مهارت های کاربردی رهبری به طور روزانه استفاده کنید. این دوره برای رهبران و مدیران تمام سطوح، مقدمه ای بر مهارت های اولیه مورد نیاز برای مدیریت تیم ها ارائه می دهد. همچنین با ویژگی ها و صلاحیت های یک رهبر بزرگ، نظریه های انگیزش، سبک رهبری و مهارت های اصلی مانند برقراری ارتباط با تیم خود و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • رهبر یا لیدر کیست؟
 • چه نکاتی یک کاپیتان خوب می سازد؟
 • همه چیز نقص مدیریت است
 • ارتباط با تیم
 • آیا رهبران بزرگ متولد می شوند یا ساخته می شوند؟
 • انگیزه
 • ۴ مدل از افراد
 • آیا پول انگیزه دهنده است؟
 • آیا شما به اندازه کافی شجاع هستید؟
 • آیا مردم شما صلاحیت و انگیزه دارند؟
 • و غیره