توانایی گسترش محاسبات منابع بر اساس تقاضا از یک مرکز داده به یک محیط ابر، یک قابلیت جدید برای مراکز داده است. در مرکز داده VMware، محصول VCloud Air از VMware قابلیت توسعه یکپارجه رایانش ابری هیبریدی را ارائه می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با vCloud Air
 • رابط Air
 • پیاده سازی ماشین های مجازی در vCloud Air
 • شبکه سازی vCloud Air
 • vCloud Air Gateway Services
 • vCloud Air Gateway Services – NAT
 • vCloud Air Gateway Services – DHCP
 • vCloud Air Gateway Services – Firewall
 • vCloud Air Gateway Services – VPN
 • vCloud Air Gateway Services – Load Balancer
 • ایجاد  Hybrid Cloud با vCloud Connector
 • vCloud Connector – بخش ۱
 • vCloud Connector – بخش ۲
 • نتیجه گیری