در این دوره به شرح  مسئولیت های اعطا شده به لایه پایداری و موضوعات مرتبط مانند رابطه آن با لایه دامنه، فریمورک Entity، سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای، پیاده سازی امنیت و موارد دیگر می پردازیم.

سرفصل:

  • مقدمه
  • نقش لایه پایداری
  • وابستگی ها در لایه پایداری
  • چه چیزی باید در داخل و خارج از لایه پایداری بگذرد
  • نقشه برداری شی / ارتباطی
  • حفظ یکپارچگی داده ها
  • تایید داده
  • آنچه در لایه پایداری باید اجرا شود