سازمان ها همان فرهنگ های میکرویی با تعاملات پیچیده خود از مردم، تکنولوژی، پول و قانون هستند. در این دوره با اعمال چرخه عمر پروژه در فرهنگ، شناسایی محدودیت های پروژه شما، شرایط مورد نیاز مدیریت و ملاحظات امنیتی، نحوه اعمال الگوهای بی نظیر طراحی به شرکت خود و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • هدف گذاری
 • شناسایی محدودیت ها و وابستگی ها
 • قانون Sarbanes-Oxley
 • درک زیرساخت
 • شناسایی هویت و زیرساخت های مدیریت دسترسی
 • شناسایی Federation
 • شناسایی زیرساخت شبکه
 • شناسایی اپلیکیشن های سازمانی
 • شناسایی معماری های سرویس گرا
 • امنیت و درخواست های REST
 • شناسایی معماری امنیت
 • شناسایی داده و زیرساخت مدل های داده
 • ایجاد و اعمال الگوهای طراحی
 • الگوهای امنیتی
 • الگوهای REST
 • ضد الگو
 • نتیجه