این ماژول ارزیابی های مختلفی را که ممکن است لازم باشد در کنترل های امنیتی انجام شود، بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مناسب اعمال می شود، در این صورت ما ارزیابی های مختلفی نظیر مواردی را می توانیم انجام دهیم که در حوزه فنی و مدیریتی اجرا می شود.

سرفصل:

  • تست و ارزیابی امنیت
  • مقدمه دوره
  • حسابرسی کنترل ها
  • حسابرسی کنترل ها –  تست آسیب پذیری
  • حسابرسی کنترل ها – تست نفوذ
  • ارزیابی Log
  • کنترل های ارزیابی نرم افزار
  • کنترل های ارزیابی مدیریتی