این دوره برای آماده سازی بینندگان برای بخش ۲ آزمون CISSP طراحی شده است که مباحث شامل کلاس بندی، طبقه بندی، سیاست های داده، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، انواع خطاها، کیفیت داده ها و غیره است.

سرفصل:

 • مقدمه امنیت دارایی
 • مقدمه دوره
 • مالکیت
 • مالکیت داده
 • چرخه زندگی اطلاعات
 • امنیت حافظه
 • حافظه و Remanence (ماندگاری)
 • مراقبت از Data Remanence
 • کلاس بندی داده ها
 • کنترل های امنیتی
 • کنترل های امنیتی داده
 • حفاظت از دارایی
 • حفاظت از دارایی ها